UPDATE 16/04: beslissing veiligheidsraad en plan van aanpak 20-04 tot 03-05

17 apr

Onderwerp: beslissing veiligheidsraad en plan van aanpak 20-04 tot 03-05 

Beste ouder(s)

Hieronder vindt u informatie en enkele afspraken over hoe de school zich de komende 2 weken zal organiseren.

 • De Nationale Veiligheidsraad, heeft gisteren (woensdag 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.
  Voor het onderwijs en inzonderheid GO! Basisschool De Bij betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven.
 • De school blijft voorzien in noodopvang waarvan de ouders een cruciaal of essentieel beroep uitoefenen, voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor kinderen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. Uiteraard blijft de basisafspraak van kracht: hou je kind thuis wanneer het ziek is. Deze noodopvang wordt voorzien tot en met donderdag 30 april 2020.
  Vrijdag 1 mei 2020 is een wettelijke feestdag en voorzien we enkel opvang in uiterste nood. Om hiervan gebruik te maken dient u tegen ten laatste vrijdag 24 april contact op te nemen met de school (053/46.33.00).
 • Zoals reeds gecommuniceerd voor het paasverlof blijven wij ons verder inspannen om de richtlijnen van de overheid op te volgen en tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen. Wij gaan dit trachten te doen via het didactisch principe van pre-teaching waarbij we ons vooral gaan richten op het stimuleren van de voorkennis van onze leerlingen.Op die manier wordt de leerstof als het ware 2 x aangeboden: de eerste keer thuis en een tweede keer in de klas wanneer de scholen terug effectief zullen open gaan. Door bepaalde onderdelen thuis al voor te bereiden (door pré-teaching) kan men – bij het heropenen van de scholen – in de klas sneller tot de kern/het doel van de les komen. Op deze manier komt er ook ruimte (lestijd) vrij voor andere leerstofonderdelen.

Concreet:

 • We blijven het heel belangrijk vinden dat ieder kind mee kan. Geef gerust een seintje aan de klasleerkracht of het zorgteam als er iets niet lukt, je iets ontbreekt, … . We trachten te helpen waar mogelijk. Beschik je niet over een computer om digitaal te oefenen? Neem dan ook even contact met ons op. We voorzien dan dat je in veilige omstandigheden op school kan komen oefenen tussen 8u30 en 13u.
 • De nieuwe leerstof (in de vorm van pré-teaching) zal vooral aangeboden worden via lesbundels, instructieblaadjes en -filmpjes, Bingel, …. . De juffen/meesters trachten het schoolwerk per dag te beperken tot 2 lesuren (1 lesblok). Voor de kleuterafdeling (K2/K3) voorzien we 2 oefenblaadjes per dag.
  We beseffen dat het als ouder niet makkelijk is in deze periode. Velen onder jullie proberen een zo goed mogelijke combinatie te maken om alles thuis (en voor het werk) in goede banen te leiden. We appreciëren jullie inzet en medewerking enorm. We verwachten dan ook niet dat jullie als ouder de rol van leerkracht opnemen. Probeer je kind(eren) vooral structuur te bieden en ondersteun waar je kan.

  Het filmpje van ‘Klasse voor ouders’ kan je hierbij mogelijks wat tips geven: https://www.youtube.com/watch?v=i2Go148NM0c.
  De klasleerkracht blijft steeds ter beschikking bij problemen en/of vragen. 
 • De juffen en meesters zijn op dit moment hun lesmateriaal verder aan het uitwerken. Vanaf maandag 21 april zal het lesmateriaal voor de eerste week beschikbaar zijn. U zal hiervan een SMS en Smartschoolbericht ontvangen ter bevestiging. Het lesmateriaal wordt zoals steeds digitaal aangeboden via onze websitehttps://www.debij.be/thuis-onderwijs en doorgestuurd via een Smartschoolbericht. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om tijdens de schooluren een papieren bundel af te halen op school. Indien er voor het maken van de oefeningen werkboeken uit de klas nodig zijn, zal u hiervoor eveneens uitgenodigd worden.
 • We starten vanaf maandag 20 april ook met Smartschool Live. Er zal door de klasleerkracht 1 lesuur per week voorzien worden waarbij de juf/meester via het onlineplatform live zal gaan. De focus van het platform de eerste week ligt vooral op het leren werken met het systeem, welbevinden, contact hebben met elkaar, luisteren of alle ‘nieuwe’ oefeningen lukken, enz. .
 • Tijdens de vast geplande momenten zal er telkens slechts 1 juf/meester online gaan. Heel wat ouders beschikken niet over meerdere toestellen of hebben deze zelf nodig voor het thuiswerk. Op deze manier proberen we de impact te beperken en elk kind de kans te geven deel te nemen aan de live-sessie. Kinderen die over geen enkele mogelijkheid beschikken om online te gaan zijn zoals steeds welkom op school na telefonisch contact met de school.
 • Hieronder kan u de planning voor de online-sessies vinden voor week 20-24 april:
  • Werkt uw Smartschoolaccount/login niet of beschikt u nog niet over de nodige gegevens? Neem dan zeker contact op met de school. Ook bij problemen met aanmelden bent u zeker welkom. We helpen u graag verder.
   De handleiding voor het gebruik van Smartschool kan u digitaal raadplegen op onze website: https://www.debij.be/schoolwerking/smartschool.
  • Indien u de komende weken contact wil leggen met de school, de klasleerkracht of iemand van het zorgteam dan kan dit op de volgende manieren:
   • De school: dit kan op het nummer 053/46.33.00. het secretariaat geeft dan uw vraag/bezorgdheden door aan de juiste persoon waarna deze contact met u opneemt.
   • De klasleerkracht: Smartschool-berichtensysteem: hiermee kan u en/of uw kind rechtstreeks contact leggen met klasgenoten en/of de klasleerkracht.
   • De zorgcoördinator: dit kan op het nummer 053/46.33.04. Je komt rechtstreeks terecht bij juf Els De Wilde waar je alle zorgvragen kan stellen. Zij kan indien nodig ook doorverwijzen.

  Heeft de klasleerkracht met u nog een andere manier afgesproken (bv. WhatsApp, Facebookchat, …) dan is dit uiteraard ook mogelijk.

  Tot slot willen wij jullie bedanken voor jullie betrokkenheid. De voorbije weken zijn we allemaal op één of andere manier aan het ‘overleven’. De vlotte communicatie en jullie inzet om jullie kinderen te begeleiden zijn hartverwarmend.

  Namens het schoolteam van GO! Basisschool De Bij.

  Met vriendelijke groeten

  Stanny De Block
  Directeur GO! Basisschool De Bij

   

   

  VERSION FRANCAISE (Google Translate)

  Objet: Décision et plan d’action du Conseil de sécurité 20-04 au 03-05

  Chers parents

  Vous trouverez ci-dessous des informations et des accords sur la façon dont l’école s’organisera au cours des 2 prochaines semaines.

  • Hier (mercredi 15 avril), sur avis d’experts scientifiques, le Conseil national de sécurité a provisoirement prorogé jusqu’au dimanche 3 mai les mesures actuelles de lutte contre le virus corona. Cela est nécessaire pour aplatir davantage la courbe des virus afin que notre secteur de la santé ne soit pas surchargé. Le maintien ou l’assouplissement des mesures après cette date dépend de l’évolution des chiffres.
   Pour l’éducation et surtout GO! L’école primaire De Bij signifie que les cours à l’école seront également suspendus.
  • L’école continuera à fournir des abris d’urgence pour lesquels les parents ont une occupation cruciale ou essentielle, pour les parents qui ne peuvent pas fournir eux-mêmes des abris ou pour les enfants qui sont dans une situation de foyer vulnérable. Bien entendu, l’accord de base reste en vigueur: garder votre enfant à la maison lorsqu’il est malade. Cet abri d’urgence est prévu jusqu’au jeudi 30 avril 2020.
   Le vendredi 1er mai 2020 est un jour férié légal et nous ne fournissons que des services de garde d’enfants dans le besoin. Pour en profiter, vous devez contacter l’école avant le vendredi 24 avril (053 /46.33.00).
  • Comme nous l’avons déjà annoncé pour le congé de Pâques, nous continuons de faire tous les efforts pour suivre les directives du gouvernement et pour répondre aux besoins de nos étudiants. Nous essaierons de le faire à travers le principe didactique du pré-enseignement, où nous nous concentrerons principalement sur la stimulation des connaissances préalables de nos étudiants.De cette façon, le matériel est, pour ainsi dire, offert deux fois: la première fois à la maison et une deuxième fois en classe lorsque les écoles rouvriront réellement. En préparant certains composants à la maison (par le pré-enseignement), il est plus rapide d’atteindre le cœur / le but de la leçon en classe lorsque les écoles sont rouvertes. De cette façon, de l’espace (temps d’enseignement) est également mis à disposition pour d’autres composantes d’apprentissage.

  Plus précisément:

  • Le nouveau matériel (sous forme de pré-enseignement) sera principalement proposé via des kits de cours, des fiches d’instructions et des vidéos, Bingel,…. . Les professeurs / maîtres tentent de limiter le travail scolaire par jour à 2 heures (1 bloc de cours). Pour la pépinière (K2 / K3), nous fournissons 2 feuilles de pratique par jour.
   On se rend compte qu’en tant que parent ce n’est pas facile pendant cette période. Beaucoup d’entre vous essaient de faire la meilleure combinaison possible pour s’assurer que tout se passe bien à la maison (et au travail). Nous apprécions grandement vos efforts et votre coopération. Nous ne nous attendons donc pas à ce que vous, en tant que parent, assumiez le rôle d’enseignant. Essayez d’offrir à vos enfants une structure et un soutien là où vous le pouvez.La vidéo de “Classe pour les parents” peut vous donner quelques conseils: https://www.youtube.com/watch?v=i2Go148NM0c.
   Le professeur de classe est toujours disponible pour des problèmes et / ou des questions.
  • Nous continuons de trouver très important que chaque enfant puisse se joindre. N’hésitez pas à donner un signal au professeur ou à l’équipe soignante si quelque chose échoue, vous manquez quelque chose,…. Nous essayons d’aider si possible. Vous n’avez pas d’ordinateur pour vous entraîner numériquement? N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous proposons de pratiquer en toute sécurité à l’école entre 8h30 et 13h.
  • Les enseignants et les maîtres développent actuellement leur matériel pédagogique. Le matériel pédagogique de la première semaine sera disponible à partir du lundi 21 avril. Vous recevrez un SMS et Smartschool pour le confirmer. Comme toujours, le matériel pédagogique est proposé sous forme numérique via notre site Web: https://www.debij.be/thuis-onderwijs et transmis via un message Smartschool. Il reste également la possibilité de récupérer un paquet de papier à l’école pendant les heures de classe. Si vous avez besoin de classeurs pour terminer les exercices, vous serez également invité.
  • Nous commencerons également avec Smartschool Live à partir du lundi 20 avril. Le professeur de classe fournira 1 heure par semaine, avec le professeur / maître en direct via la plateforme en ligne. La plateforme se concentre au cours de la première semaine sur l’apprentissage du travail avec le système, le bien-être, le contact entre eux, l’écoute de la réussite de tous les «nouveaux» exercices, etc.
  • Pendant les moments prévus, un seul enseignant se connecte à la fois. De nombreux parents n’ont pas plusieurs appareils ou n’en ont pas besoin pour travailler à domicile. De cette façon, nous essayons de limiter l’impact et de donner à chaque enfant la possibilité de participer à la session en direct. Les enfants qui n’ont pas la possibilité d’aller en ligne sont comme toujours les bienvenus à l’école après un contact téléphonique avec l’école.
  • Vous trouverez ci-dessous le calendrier des sessions en ligne de la semaine 20-24 avril:
  • Votre compte / connexion Smartschool ne fonctionne pas ou vous ne disposez pas encore des informations nécessaires? Assurez-vous ensuite de contacter l’école. Vous êtes également les bienvenus en cas de problème d’enregistrement. Nous serons ravis de vous aider.
   Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation de Smartschool numériquement sur notre site Web: https://www.debij.be/schoolwerking/smartschool.
  • Si vous souhaitez contacter l’école, le professeur ou quelqu’un de l’équipe de soins dans les semaines à venir, vous pouvez le faire de la manière suivante:
   • L’école: cela peut se faire au 053 / 46.33.00. le secrétariat transmettra ensuite vos questions / préoccupations à la personne appropriée, qui vous contactera ensuite.
   • Le professeur de classe: système de messagerie Smartschool: permet à vous et / ou à votre enfant d’entrer en contact direct avec ses camarades de classe et / ou le professeur de classe.
   • Le coordonnateur des soins: cela peut être fait au 053 / 46.33.04. Vous irez directement à Miss Els De Wilde où vous pourrez poser toutes les questions de soins. Il peut également vous référer si nécessaire.

  Si le professeur de classe a convenu avec vous d’une autre manière (par exemple WhatsApp, chat Facebook, …), cela est bien sûr également possible.

  Enfin, nous tenons à vous remercier pour votre implication. Au cours des dernières semaines, nous avons tous “survécu” d’une manière ou d’une autre. La communication fluide et votre engagement à guider vos enfants sont réconfortants.

  Au nom du GO! École primaire De Bij.

  Cordialement

  Stanny De Block
  Directeur GO! École primaire De Bij

   

   

  ENGLISH VERSION (Google Translate)

  Subject: Security Council decision and plan of action 20-04 to 03-05

  Dear parents

  Below you will find information and some agreements about how the school will organize itself in the next 2 weeks.

  • Yesterday (Wednesday, April 15), on the advice of scientific experts, the National Security Council provisionally extended the current measures in the fight against the corona virus until Sunday, May 3. This is necessary to further flatten the virus curve so that our health sector is not overloaded. Whether the measures will be maintained or relaxed after that date depends on how the figures evolve.
   For education and especially GO! Primary school De Bij means that the lessons at school will also be suspended.
  • The school will continue to provide emergency shelters for which parents have a crucial or essential occupation, for parents who are unable to provide shelters themselves or for children who are in a vulnerable home situation. Of course, the basic agreement remains in force: keep your child at home when he is sick. This emergency shelter is planned until Thursday 30 April 2020.
   Friday 1 May 2020 is a legal holiday and we only provide childcare in extreme need. To make use of this you must contact the school by Friday April 24 (053 / 46.33.00).
  • As already communicated for Easter leave, we continue to make every effort to follow government guidelines and to meet the needs of our students. We will try to do this through the didactic principle of pre-teaching, where we will mainly focus on stimulating the prior knowledge of our students.In this way, the material is, as it were, offered twice: the first time at home and a second time in the classroom when the schools will actually open again. By preparing certain components at home (by pre-teaching), it is faster to reach the core / purpose of the lesson in the classroom when the schools are reopened. In this way, space (teaching time) is also made available for other learning components.

  Specific:

  • The new material (in the form of pre-teaching) will mainly be offered via lesson bundles, instruction sheets and videos, Bingel,…. . The teachers / masters try to limit the schoolwork per day to 2 hours (1 lesson block). For the nursery department (K2 / K3) we provide 2 practice leaves per day.
   We realize that as a parent it is not easy during this period. Many of you try to make the best possible combination to ensure that everything runs smoothly at home (and for work). We greatly appreciate your efforts and cooperation. We therefore do not expect you as a parent to assume the role of teacher. Try to offer your child (ren) structure and support where you can.The video of “Class for parents” can give you some tips: https://www.youtube.com/watch?v=i2Go148NM0c.
   The class teacher is always available for problems and / or questions.
  • We continue to find it very important that every child can join. Feel free to give a signal to the class teacher or the care team if something fails, you miss something,…. We try to help where possible. Do you not have a computer to practice digitally? Please do not hesitate to contact us. We provide that you can practice in safe conditions at school between 8:30 am and 1pm.
  • The teachers and masters are currently further developing their teaching material. The teaching materials for the first week will be available from Monday 21 April. You will receive an SMS and Smartschool message to confirm this. As always, the teaching material is offered digitally via our website: https://www.debij.be/thuis-onderwijs and forwarded via a Smartschool message. The possibility also remains to collect a paper bundle at school during school hours. If you need class workbooks to complete the exercises, you will also be invited.
  • We will also start with Smartschool Live from Monday 20 April. The class teacher will provide 1 hour per week, with the teacher / master going live via the online platform. The focus of the platform in the first week is mainly on learning to work with the system, well-being, having contact with each other, listening whether all ‘new’ exercises are successful, etc.
   During the scheduled moments, only 1 teacher will go online at a time. Many parents do not have multiple devices or need them for home work. In this way we try to limit the impact and give every child the opportunity to participate in the live session. Children who do not have any opportunity to go online are as always welcome at school after telephone contact with the school.
  • Below you can find the schedule for the online sessions for week 20-24 April:
   • Is your Smartschool account / login not working or do you not yet have the necessary information? Then be sure to contact the school. You are also welcome if you have problems registering. We are happy to assist you.
    You can consult the manual for the use of Smartschool digitally on our website: https://www.debij.be/schoolwerking/smartschool.
   • If you want to contact the school, class teacher or someone from the care team in the coming weeks, you can do this in the following ways:
    • The school: this can be done at 053 / 46.33.00. the secretariat will then pass on your questions / concerns to the appropriate person, who will then contact you.
    • The class teacher: Smartschool messaging system: allows you and / or your child to make direct contact with classmates and / or the class teacher.
    • The care coordinator: this can be done on 053 / 46.33.04. You will go directly to Miss Els De Wilde where you can ask all care questions. It can also refer you if necessary.

   If the class teacher has agreed with you in another way (eg WhatsApp, Facebook chat, …) then this is of course also possible.

   Finally, we would like to thank you for your involvement. In the past few weeks, we have all been “surviving” in one way or another. The smooth communication and your commitment to guide your children are heartwarming.

   On behalf of the GO! Primary school De Bij.

   With best regards

   Stanny De Block
   Director GO! Primary school De Bij