Visie van de school

GO! Basisschool De Bij is een groene school gelegen in het Vlaams-Brabantse Liedekerke.

Het voltallig schoolteam zet zich dagelijks ten volle in om alle kinderen optimale leer- en ontwikkelingskansen te bieden en ze te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren.

Dit geheel binnen de krijtlijnen van het pedagogische project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!).

Onze school:

  • Streeft naar het bieden van kwaliteitsvol onderwijs op maat van elk kind, in overleg met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen. Onze school is een open school waar iedereen welkom is en waar steeds contact mogelijk is tussen de verschillende partijen. Samen maken we school!
  • We beogen een harmonische ontwikkeling van de totale persoon: zowel de cognitieve, dynamisch- affectieve als psychomotorische doelstellingen worden in evenredigheid nagestreefd. We zorgen voor ‘zorg’ op maat van elke leerling waarbij we rekening houden met de individuele verschillen van de leerlingen en de draagkracht van de school.
  • Onze kinderen kunnen en mogen initiatieven nemen, de omringende wereld verkennen. We leren hen probleemoplossend te denken en handelen.
  • Van het onderwijzend personeel wordt verwacht dat ze zich kunnen aanpassen aan de klassituatie- en context en ze verantwoorde beslissingen nemen. Ze zijn steeds bereid om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en onderwijsvernieuwend te werken. Het kind dient steeds centraal te staan!
  • Door de diversiteit van de schoolbevolking leggen we accent op taalverwerving en dit reeds vanaf de kleuterafdeling. Ook ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk in dit gegeven.