Vakantie, ziekte en afwezigheid

  • Afspraken

Als uw kind niet aanwezig zal zijn op school moet u dit altijd vooraf (of zo snel mogelijk) melden aan de school op het nummer 053/46.33.00. Bezorg de school ook een schriftelijke verantwoording.

Is uw kind nog niet leerplichtig? Dan mag het zonder wettiging afwezig zijn. Een leerling is leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. Deze kleuters moeten minstens 290 halve lesdagen aanwezig zijn om te kunnen starten in het lager onderwijs.

Leerlingen in het lager onderwijs moeten alle schooldagen aanwezig zijn, ook bij activiteiten buiten de schoolmuren. Ze mogen enkel afwezig zijn in situaties waarbij de afwezigheid gewettigd is. Het is niet toegelaten om uw kinderen buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur.

  • Ziekte

Is uw kind ziek? Zorg dan voor een schriftelijke verantwoording als uw kind terug naar school gaat en dien dit zo snel mogelijk in. Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen.

Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind:

  • 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
  • in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)

Ook dit medisch attest van de dokter dient u zo snel mogelijk in. Bij een langdurige afwezigheid kan er samen bekeken worden welke initiatieven er kunnen genomen worden.

Indien uw kind een afspraak heeft bij de tandarts, oogarts, … dient het een attest van bezoek mee te brengen wanneer hij/zij terugkomt naar school. Opgelet! Dit attest geldt niet als een afwezigheidsbriefje voor een volledige dag.

Volgende attesten mogen niet aanvaard worden:

  • Een dixit-attest uitgereikt door de dokter. Dit attest geeft aan dat uw kind ziek was, maar dat de dokter het niet meer kan vaststellen.
  • Het ziektebriefje geantedateerd is. De datum van het attest valt dan later dan de ziekteperiode van uw kind. Als de begin- of einddatum vervalst lijkt kan de school dit verifiërend bij de arts in kwestie.
  • Het ziektebriefje een reden vermeldt die niet met het kind te maken heeft, zoals de ziekte van een ouder.

Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan moet de school dit registreren als een problematische afwezigheid via een systeem van de overheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid dienen wij een melding te maken bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Er wordt indien nodig gezocht naar de oorzaak van het spijbelen, en er wordt samen met de ouders en het kind naar een oplossing gezocht, vb. extra begeleiding of externe hulpverlening.