Proefperiode vernieuwd huiswerkbeleid

08 mrt

GO! Basisschool De Bij boog zich de afgelopen maanden met het team over het aspect ‘huiswerk’.

Onder huiswerk in de lagere school verstaan we elke taak die een leerling na schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klasleerkracht (bv. leesopdrachten, schrijfopdrachten,  rekenoefeningen, opzoekopdrachten, leren van toetsen, … ).

Er wordt gewerkt vanuit een aantal belangrijke uitgangspunten waarop we ons baseren:
– De visietekst van het GO! betreffende huiswerk
– Het welbevinden van elke leerling.
– De verwachtingen vanuit het secundair onderwijs.
– De zinvolheid van huiswerk.
– Het soort huiswerk dat kinderen krijgen.
– Gerichte feedback na het huiswerk.
– De frequentie van het huiswerk.
– Het doelpubliek.
– De thuissituatie.

Binnen het huistakenbeleid zit een graduele opbouw.

EERSTE graad:
• Er wordt maximum 10 minuten elke dag een kort leesmoment of oefenmoment ingepland om leerstof te automatiseren (lezen, maaltafels, rekenkaartjes tot 10 of 20, ….)

• De leerlingen krijgen 1 huistaak per week (werktijd +- 10 minuten).

• Wanneer er in het tweede leerjaar een lesopdracht (bv. memoriseren van een gedichtje,…) meegegeven wordt, krijgen de leerlingen ook 1 week de tijd, maar wordt er die week geen extra huiswerk meegegeven.

TWEEDE graad:
• Er wordt maximum 10 minuten elke dag een kort leesmoment of oefenmoment ingepland om leerstof te automatiseren (maaltafels, woordenschat, taal en WO, …).

• De leerlingen krijgen 2 huistaken per week (werktijd +- 20 minuten per taak). De leerlingen krijgen 1 week tijd om deze in te dienen vanaf L4. De leerling krijgt inspraak, leert plannen, maakt eigen beslissingen wat resulteert in een hoger welbevinden en een grotere betrokkenheid.

• Wanneer er een lesopdracht wordt meegegeven aan de leerlingen, kan er die week maar 1 huistaak gegeven worden. Er kunnen ook twee lesopdrachten worden meegegeven, maar dan krijgen de leerlingen geen huistaken.

• De leerlingen krijgen voor de lesopdracht 1 week de tijd.

DERDE graad:
• Er wordt maximum 10 minuten elke dag een kort leesmoment of oefenmoment ingepland om leerstof te automatiseren (dialoogje oefenen, Franse woordjes, woordenschat taal en WO, oplossen van 2 vragen studiewijzer,…).

• De leerlingen krijgen 3 huistaken per week (werktijd +- 30 minuten per taak). De leerlingen krijgen 1 week tijd om deze in te dienen. De leerling krijgt inspraak, leert plannen, maakt eigen beslissingen wat resulteert in een hoger welbevinden en een grotere betrokkenheid.

• Wanneer er een lesopdracht wordt meegegeven aan de leerlingen, worden er in die week maar 2 huistaken meer aangeboden. Worden er twee lestaken meegegeven, dan krijgen de leerlingen maar 1 huistaak.

• De leerlingen krijgen voor 1 lesopdracht 1 week de tijd.

Algemene afspraken
• In de eerste graad en het derde leerjaar wordt de huistaak in de agenda de dag vooraf genoteerd.

• In het vierde leerjaar en derde graad worden alle huistaken op maandag door de titularis op het bord geschreven of digitaal getoond. De leerlingen plannen zelf de huistaken voor de komende week (maandag tot maandag). De titularis checkt de planning van de leerlingen.

• Vanaf L3 tot L6 zal de titularis ook via smartschool de huistaken en lessen doorsturen naar de leerlingen en hun ouders.

• De lessen worden een week vooraf door de leerkracht aangekondigd, de leerlingen noteren de les in hun agenda op de dag van de toetsafname.

• Volgens de graad staan 1, 2 of 3 huistakenbakjes klaar in de klas. De leerlingen kunnen gedurende de week hun afgewerkte huistaken reeds in deze bakjes leggen.

• Na controle van de huistaken door de titularis is er een moment van feedback. Dit moment plant hij/zij in op een zelfgekozen moment en indien dit nodig blijkt te zijn. De feedback kan een klassikale herhaling zijn. Uitval bij sommige leerlingen kan besproken worden op een dataoverleg of volgens de eigen werking in de klas worden aangepakt(tijdens contractwerk, hoekenwerk,…).

• Elke dag voorzien we 10 minuten voor automatisering in de klas.

• Taken dienen niet afgegeven te worden onmiddellijk na een vakantie, de dag na een oudercontact, dag met een speciale activiteit (sportdag,…).

• Toetsen worden niet afgenomen onmiddellijk na een vakantie.

Rol van de ouders
• De ouder zorgt voor de meest gunstige randvoorwaarden zodat het kind zijn/haar huiswerk rustig kan maken.

• De ouder bekijkt samen met het kind de agenda. De ouder zorgt er voor dat het kind het huiswerk maakt, de les leert of het materiaal verzamelt.

• De ouder kijkt na of het huiswerk gemaakt is, maar verbetert niet.

• De ouder helpt het kind herinneren dat hij/zij het huiswerk, het zwemgerief, het materiaal mee naar school neemt.

• De ouder tekent dagelijks de agenda.

• De ouder tekent de toetsen.