Oproep tot kandidaatstelling verkiezing schoolraad

09 okt

Beste ouders

Dit schooljaar wordt in GO! Basisschool De Bij een nieuwe schoolraad samengesteld. Dit zal gebeuren aan de hand van verkiezingen.

Samenstelling en bevoegdheden van de schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan dat de directeur kan adviseren omtrent de algemene schoolorganisatie, verwerving van leerlingen, het organiseren van extra murosactiviteiten, het schoolbudget, het schoolwerkplan, de schoolinfrastructuur, het schoolreglement, welzijn en veiligheid op school, …

De schoolraad is samengesteld uit:

– 3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van regelmatige leerlingen.

– 3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel

– 2 meerderjarige stemgerechtigde leden, gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

– De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.
Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad.

Zich kandidaat stellen voor de schoolraad

Hebt u interesse om in de schoolraad te zetelen?

Op volgende manier kan u zich kandidaat stellen:

  • Uiterlijk op 31 oktober 2020 stelt u zich schriftelijk kandidaat bij de school. De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model van kandidaatstelling (KR1_Kandidaatstelling.docx) en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau (de heer Stanny De Block – directeur) worden bezorgd.
  • Van 1 tot 12 december 2020 zijn er rechtstreekse verkiezingen.

Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2021 in. Dit eveneeens volgens hetzelfde modelformulier van kandidaatstelling (KR1_Kandidaatstelling.docx).

U kan uw kandidatuur indienen op onderstaand adres:

GO! Basisschool De Bij
Kleemputtenstraat 16
1770 Liedekerke

De volledige tekst van het kiesreglement kan geraadpleegd worden op www.g-o.be/verkiezingschoolraad of ligt ter inzage op het secretariaat van de basisschool. De lijsten van de kiesgerechtigden en van de potentiële kandidaten voor de rechtstreekse verkiezing liggen eveneens op het secretariaat van de basisschool ter inzage gelegd.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij