Wettelijke voorwaarden

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden:

 • Voor de instapklas moet uw kind op de instapdatum de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben. Vanaf de leeftijd van drie jaar mag uw kind op elk tijdstip instappen.
  De jongste kleuters (van 2,5 tot 3 jaar) kunnen evenwel slechts instappen op de specifieke instapdata die de overheid heeft bepaald. Bereken hier de instapdatum voor jouw zoon of dochter.
 • Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet uw kind zes jaar zijn vóór 1 januari van het betrokken schooljaar. Als het nog geen 6 jaar is, moet uw kind ofwel het voorgaande schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige school ofwel toegelaten zijn door de klassenraad van onze school. U ontvangt deze beslissing binnen de tien schooldagen. Tot dan is uw kind ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
 • Is uw kind wel al 6 jaar, ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool en ten minste 290 halve dagen aanwezig geweest in het voorgaande schooljaar, heeft het toegang tot het gewoon lager onderwijs. Bij een negatief advies van de klassenraad voor de beheersing van het Nederlands, moet de leerling een taalintegratietraject volgen. Was uw kind geen 290 halve dagen aanwezig kan het alsnog toegang krijgen tot het gewoon lager onderwijs door een gunstig advies van de klassenraad. Hierin worden voorwaarden opgenomen.
 • Beschikt uw kind over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet u dit meedelen bij de inschrijving. Indien het verslag nog niet klaar is op het moment van de inschrijving, volstaat het een voorlopig document van het CLB. Het verslag moet op de school zijn bij de start van de effectieve lesbijwoning. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikt waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
 • Een leerling die in het bezit is van een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met de ouders, het CLB en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum (IAC). Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven.

Als uw kind eenmaal definitief is ingeschreven in onze school, blijft het ingeschreven voor de hele duur van de schoolloopbaan, tenzij:

 • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten (specifiek voor het lager onderwijs);
 • u zelf een andere school kiest;
 • u niet akkoord gaat met het gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar);
 • uw kind wegens gewijzigde noden (na overleg) een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt;
 • of indien een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind een daaropvolgend schooljaar worden uitgeschreven wegens onredelijkheid van aanpassingen.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

 • Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.
  Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.